Privatumo politika

PRIVATUMO IR DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

MB „Skola ir teisė“ (toliau – Bendrovė) rūpinasi jūsų privatumu ir saugo jūsų asmens duomenis. Ši privatumo ir duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) taikoma jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko Bendrovė, įmonės kodas 305540882, adresas: Gedimino g. 5, Kaunas.

Ši Politika parengta atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., ir kitus Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos įstatymus, kurie apibrėžia asmens duomenų tvarkymą.

Perskaitę šią Politiką, sužinosite, kaip Bendrovė tvarko, saugo ir kam naudoja asmens duomenis. Jeigu naudojatės interneto svetaine www.skolairteise.lt, vadinasi, jūs perskaitėte ir susipažinote su šios Politikos nuostatomis.

Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pirmiausia pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, telefono numerį (-ius) arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam atskleidžiami asmens duomenys.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar jų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 • Duomenų subjekto asmens tapatybės nustatymo.

 • Sutarties sudarymo, vykdymo, paslaugų teikimo ir pareigų vykdymo (remiantis Reglamento 6 straipsnio „Tvarkymo teisėtumas“ 1 dalies b punktu: „tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas“; f punktu: „tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų“).

 • Duomenų valdytojo ir (ar) Bendrovės teisių ir teisėtų interesų saugojimo, gynimo, galimo teisminio ginčo, susijusio su skola, kuriame būtini duomenys apie įsipareigojimo įvykdymą (Civilinio kodekso 1.125 str.); galimo ikiteisminio tyrimo ir (ar) baudžiamojo proceso, susijusio su skola, kuriame būtini duomenys apie įsipareigojimo įvykdymą (Baudžiamojo kodekso 95 str. 1 d. b p.).

 • Kreditingumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo.

 • Teismo ar kitos institucijos įsakymo, sprendimo, nuosprendžio, nutarimo, nutarties vykdymo.

 • Įrodinėjimo pareigos (duomenys apie skambučius (pokalbio data, trukmė, numeris, agentas-Darbuotojas).

 • Kitais teisėtais tikslais, kaip nurodyta teisės aktuose.

Iš kur renkami jūsų asmens duomenys?

Duomenys gali būti renkami juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, iš duomenų valdytojo ar oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų, ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų.

Kokie jūsų asmens duomenys gali būti renkami?

 • Duomenų subjekto tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data.

 • Kontaktinė informacija: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

 • Finansiniai duomenys: duomenys apie turimą turtą, pajamas, įsipareigojimus; duomenys apie turimus pradelstus, nepadengtus finansinius įsipareigojimus kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims (kreditoriams), kredito istorija (kreditoriaus pavadinimas, kodas, skolos suma, skolos atsiradimo ir padengimo data) ir jų rūšys.

 • Profesiniai duomenys: duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą bei užimamas pareigas.

 • Duomenys, gaunami vykdant teisės aktų reikalavimus, gauti iš notarų, teismų, antstolių ar kitos trečiosios šalies.

 • Duomenys, surinkti naudojantis ryšių techninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, duomenys, surinkti bendraujant telefonu, el. paštu, įskaitant pokalbio įrašą.

 • Statistiniai duomenys apie elgesio įpročius, paslaugų kokybę, pageidavimus: duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, teikiamas paslaugas, atsiliepimai apie paslaugas.

Kam galime teikti jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys gali būti teikiami tokiems gavėjams:

 • Valstybinės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teismai, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos, auditoriai, VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“).

 • Bendrovės įgalioti duomenų tvarkytojai: teisines, finansines, archyvavimo, pašto siuntimo, SMS, telefonijos, informacinių technologijų paslaugas teikiantys subjektai.

 • Kitos trečiosios šalys, turinčios teisėtą interesą, pavyzdžiui:

jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė turi teisę teikti informaciją apie jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 239 4131). Kredito biuras tvarko ir teikia trečiosioms šalims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) su jumis susijusią informaciją, siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas automatinis asmens savybių įvertinimas (profiliavimas), kuris ateityje gali turėti įtakos jūsų galimybei sudaryti sandorius. Automatinis vertinimas padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kredito biurą arba naudodamiesi mobiliąja programa „Finpass“.

Duomenų subjekto teisės

Susisiekę su Bendrove el. paštu info@skolairteise.lt arba kitais nurodytais Bendrovės kontaktais, galite pasinaudoti savo teisėmis. Rašytinį prašymą turėtumėte pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę. Bendrovė tokį duomenų subjekto kreipimąsi išnagrinėja ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos.

Duomenų subjektas turi teisę prašyti duomenų valdytojo ir (arba) duomenų tvarkytojo, ir (arba) trečiosios šalies :

 • leisti susipažinti su asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;

 • reikalauti ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

 • reikalauti žmogaus įsikišimo automatiškai tvarkant asmens duomenis (profiliuojant) ir priimant sprendimus, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą. Apie šios teisės įgyvendinimą ir apribojimus, automatinį savybių įvertinimą (profiliavimą) daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt;

 • teisę į duomenų perkeliamumą (atkreipiame dėmesį, kad ši teisė taikytina tik tada, kai duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko remdamasis sutartimi ar duomenų subjekto (jūsų) sutikimu);

 • teisę atšaukti sutikimą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys (ši teisė taikytina, kai duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis pagal teisėtą duomenų subjekto sutikimą, kaip nurodyta Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte, arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų interesų, kaip nurodyta Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte, remiantis duomenų valdytojo apibrėžtu teisiniu pagrindu ir duomenų tvarkymo tikslu);

 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į duomenų gavimo teisinius pagrindus, į su duomenų valdytoju sudarytų sutarčių pobūdį ar atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančiais apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

Kontaktinė informacija

Turėdami klausimų, prašymų ar pastabų dėl Politikos arba atliekamo asmens duomenų tvarkymo kreipkitės į Bendrovę bet kuriuo jums patogiu būdu:

Kas yra slapukas?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į jūsų kompiuterio, mobiliojo telefono ar kitos skaitmeninės priemonės naršyklę, kai apsilankote svetainėje. Slapukai padeda jūsų kompiuteriui ar kitam įrenginiui jus įsiminti, kai kitą kartą grįšite į svetainę. Slapukai jokiu būdu nedaro įtakos jūsų kompiuterio saugumui. Galite išjungti slapukus, tačiau tada galite netekti galimybės naudotis visomis mūsų svetainės siūlomomis paslaugomis.

Ar galiu atsisakyti priimti slapukus?

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

Išsamesnė informacija pateikta adresu www.google.com/privacy_ads.html.

Slapukai


MB "Skola ir teisė" pasilieka teisę įrašyti informaciją į Jūsų kompiuterį (angl. cookies - slapukai, sausainiai), kai Jūs lankotės šiame interneto portale. Informacija įrašoma tam, kad galėtume:

 • Pateikti personalizuotą turinį ir reklamas;

 • Tiksliau skaičiuoti svetainės lankomumą ir vartotojų elgesį portale;

 • Leisti likti prisijungus prie katalogo grįžus, po interneto naršyklės uždarymo.

Jeigu norite panaikinti visus sausainėlius savo kompiuteryje, tai galite padaryti nesunkiai, priklausomai nuo naršyklės:

Google Chrome naršyklė

Mozilla Firefox naršyklė

Microsoft Internet Explorer naršyklė